八卦図

zhen zhen xun xun kun kun qian qian dui dui kan kan li li gen gen